PPM-fonder

PPM-fonderPremiepensionsfonder kallas i media och på internet ofta för PPM-fonder. Beteckningen används dock aldrig av myndigheterna. PPM, Premiepensionsmyndigheten, ersattes 2010 av Pensionsmyndigheten.

 

Se över ditt PPM sparande redan idag:

  1. Fyll i dina uppgifter i formuläret till höger och klicka på skicka.
  2. Därefter blir du kontaktad av en pensionsrådgivare utan några som helst förpliktelser.
  3. Få det PPM sparande som passar just Dig.

En fond är en samling värdepapper som man har möjlighet att köpa andelar av. Värdepappren ägs av dem som sparar i fonden. Avsikten är att ge bättre riskspridning jämfört med om man sparar i enskilda värdepapper. I fonder förekommer två typer av värdepapper, aktier och räntebärande värdepapper. De kan delas in i olika typer beroende på om de bara består av aktier, räntebärande papper eller en blandning av dem. De kan också kategoriseras beroende på den geografiska spridningen av värdepappren, typ av bransch, förvaltning, etc.

Fondbolagen tar ut avgifter för att finansiera förvaltning och administration av fonderna. Premiepensionsfonder har dock lägre avgifter än fonderna på den öppna marknaden, eftersom Pensionsmyndigheten kräver rabatter av fondbolagen.

Aktiefonder

En aktie är en ägarandel i ett företag. I en aktiefond finns minst 16 olika aktier, ofta fler. Aktiefonder kan ha hög risk, särskilt om de finns i tillväxtmarknader som Kina eller Sydamerika. Globala aktiefonder, med aktier från många olika länder, har oftast lägre risk. Premiesparfonden, där din premiepension placeras om du inte väljer något annat, är exempel på en sådan fond.
Aktiefonder kan ha aktiv förvaltning eller indexförvaltning. Vid aktiv förvaltning strävar fondförvaltaren efter ha nå så högre avkastning än genomsnittet. Indexförvaltning innebär att fonden försöker följa börsen i ett visst land. Indexfonder har oftast lägre risk.

Räntefonder

I räntefonder är alla pengarna placerade i räntebärande värdepapper, som ger dig viss ränta på dina pengar. Det finns korta och långa räntefonder, beroende på löptiden, den tid räntan betalas ut. Vissa placerar pengarna i realobligationer, som förutom att ge ränta även kompenserar för inflation. Dessa har något högre risk än andra räntefonder.

Blandfonder

Blandfonder innehåller en kombination av aktier och räntebärande värdepapper. Fondförvaltaren varierar blandningen över tid.

Generationsfonder

Liksom blandfonder kan generationsfonder innehålla en bladning av olika typer av värdepapper. När du närmar dig pensionsålder flytta pengarna över från aktier till räntebärande värdepapper. Syftet är att man ska ha lägre risk på sina placeringar när man går i pensionen.

Miljö-etisk fond

Fonder där fondbolagen tar hänsyn till miljö, etik eller båda två vid placeringarna kallas för miljö-etiska fonder. Fondbolagen definierar själva sina fonder som miljö-etiska, Pensionsmyndigheten ställer sedan krav på hur dessa fonder ska förvaltas.

Fond-i-fond

En fond-i-fond är en fond som innehåller andelar från minst två andra fonder. Avsikten är att minska riskerna ytterliggare. Detta uppvägs dock av att avgifterna blir högre.